Drukuj
Uruchamianie przemiennika częstotliwości

1. Należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa, zawarte w Rozdziałach 6, oraz
powyższe wskazówki i skrupulatnie ich przestrzegać.

2. Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, czy:
- Zarówno przemiennik częstotliwości jak i silnik są uziemione.
- Kable zasilające oraz silnikowe spełniają wymagania określone.
- Kable sterujące są umieszczone możliwe daleko od kabli zasilających a ekrany kabli ekranowanych są podłączone do uziemienia ochronnego. Przewody nie dotykają elektrycznych komponentów przemiennika częstotliwości.
- Dotyczy tylko kart opcjonalnych: należy upewnić się, czy wspólne zaciski grup wejść cyfrowych są podłączone do +24 V lub masy listwy sterującej lub zewnętrznego źródła zasilania.

3. Sprawdź jakość oraz ilość powietrza chłodzącego.

4. Sprawdź, czy we wnętrzu przemiennika częstotliwości nie dochodzi do skraplania.

5 Upewnij się, że wszystkie przełączniki Start/Stop podłączone do zacisków we/wy znajdują się w pozycji Stop.

6 Podłącz przemiennik częstotliwości do zasilania.

7 Ustaw parametry grupy 1 zgodnie z wymaganiami danej aplikacji. Należy ustawić przynajmniej poniższe parametry:
- znamionowe napięcie silnika,
- znamionową częstotliwość silnika,
- znamionową prędkość obrotową silnika,
- znamionowy prąd silnika.

Wielkości potrzebne do ustawienia tych parametrów można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.

UWAGA! Można także uruchomić Kreator rozruchu.

8 Wykonaj rozruch próbny bez silnika

Wykonaj test A lub test B:

A Sterowanie poprzez zaciski we/wy:

a) Przestaw przełącznik Start/Stop na pozycję START (włączony).
b) Zmień zadawaną częstotliwość (potencjometrem)
c) Upewnij się w Menu monitorowania (M1), czy wartość dla częstotliwości wyjściowej zmienia się zgodnie ze zmianami częstotliwości zadawanej.
d) Przestaw przełącznik Start/Stop na pozycję STOP (wyłączony).

B Sterowanie z panelu sterowania:

a) Zmień miejsce sterowania z zacisków WE/WY na panel sterowania.
b) Na panelu sterowania naciśnij przycisk Start.
c) Przejdź do menu sterowania z panelu (K3) a następnie podmenu zadawania parametrów z klawiatury i zmień zadawaną częstotliwość używając przycisków przewijania góra/dół.
d) Upewnij się w Menu monitorowania (M1), czy wartość częstotliwości wyjściowej zmienia się zgodnie ze zmianami częstotliwości zadawanej.
e) Na panelu sterowania naciśnij przycisk Stop.

9 Uruchom testy rozruchowe, w miarę możliwości bez podłączania silnika do maszyny roboczej. Jeśli nie jest to możliwe, upewnij się co do bezpieczeństwa każdego testu przed jego uruchomieniem. Należy też poinformować współpracowników o przeprowadzanych testach.

a) Wyłącz zasilanie i odczekaj, aż napęd się zatrzyma.
b) Podłącz kabel silnikowy do silnika oraz zacisków dla kabla silnikowego w przemienniku częstotliwości.
c) Upewnij się, że wszystkie przełączniki Start/Stop są w pozycjach Stop.
d) Włącz zasilanie
e) Powtórz test 8A lub 8B.

10 Podłącz silnik do maszyny roboczej (jeśli test rozruchowy został przeprowadzony z silnikiem odłączonym od maszyny roboczej)
a) Przed rozpoczęciem testu upewnij się, że może zostać przeprowadzony bezpiecznie.
b) Należy też poinformować współpracowników o przeprowadzanych testach.
c) Powtórz test 8A lub 8B.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl