Po wykryciu usterki przez przemiennik częstotliwości, napęd zostaje zatrzymany, na wyświetlaczu pojawia się symbol F wraz z numerem porządkowym usterki oraz kodem usterki. Usterkę można wyzerować naciskając przycisk Reset lub poprzez zaciski WE/WY. Usterki są rejestrowane w historii usterek (H5), gdzie mogą być przeglądane. Poniższa tabela zawiera różne kody usterek.

Poniższa tabela przedstawia kody usterek, prawdopodobne przyczyny ich wystąpienia oraz sposoby usunięcia. Na szarym tle opisane zostały tylko usterki typu A. Usterki opisane na czarnym tle mogą mieć zaprogramowaną w aplikacji reakcję na ich wystąpienie. Patrz: grupa parametrów Zabezpieczenia.

Kod usterki Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze
1 Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu Przemiennik częstotliwości wykrył wystąpienie zbyt wysokiego prądu (>4*In) w kablu silnikowym:
- nagły, duży wzrost obciążenia
- zwarcie w kablach silnikowych lub w silniku
- niewłaściwy dobór silnika
Sprawdź obciążenie.
Sprawdź dobór silnika.
Sprawdź kable.
2 Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia Napięcie w obwodzie pośredniczącym DC przekroczyło limit podany w Tabeli 4-3.
- zbyt krótki czas hamowania
- duże przepięcia sieci zasilającej
Zwiększ czas hamowania silnika.
3 Doziemienie Pomiar prądów wyjściowych wykazał, że ich suma jest różna od zera.
- uszkodzenie izolacji w kablach lub silniku
Sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.
8 Usterka systemowa - awaria podzespołów
- błędne działanie
Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu.
W razie ponownego jej wystąpienia, powiadom lokalnego dystrybutora.
9 Zbyt niskie napięcie Napięcie w obwodzie pośredniczącym DC jest niższe niż limit podany w Tabeli 4-3.
- najbardziej prawdopodobna przyczyna: zbyt niskie napięcie zasilające
- wewnętrzna usterka przemiennika
W przypadku chwilowej awarii zasilania, skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu przemiennika częstotliwości.
Sprawdź napięcie zasilające przemiennik. Jeśli jest prawidłowe, wystąpiła wewnętrzna usterka przemiennika.
W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
  Kontrola faz wyjściowych Pomiar prądu wykazał brak jednej z faz wyjściowych. Sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.
13 Zbyt niska temperatura przemiennika częstotliwości Temperatura radiatora jest niższa niż -10°C.  
14 Zbyt wysoka temperatura przemiennika częstotliwości Temperatura radiatora jest wyższa niż +90°C.
Ostrzeżenie o przegrzaniu jest wysyłane po przekroczeniu przez radiator temperatury +85°C.
Sprawdź, czy zapewniony jest właściwy przepływ powietrza chłodzącego.
Sprawdź, czy radiator nie jest zakurzony. Sprawdź temperaturę otoczenia (p2.6.8).
Sprawdź, czy częstotliwość kluczowania nie jest zbyt wysoka w stosunku do temperatury otoczenia oraz obciążenia silnika.
15 Utyk silnika Zadziałało (programowalne) zabezpieczenie przed utykiem silnika. Sprawdź obciążenie silnika.
Jeśli silnik nie utknął, sprawdź parametry zabezpieczenia pdzed utykiem.
16 Przegrzanie silnika Model termiczny silnika w przemienniku częstotliwości wykryło przegrzanie silnika.
Silnik jest przeciążony.
Zmniejsz obciążenie silnika.
Jeśli silnik nie jest przeciążony, sprawdź parametry modelu temperaturowego silnika.
17 Niedociążenie silnika Zadziałało (programowalne) zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem.  
22 Błąd sumy kontrolnej pamięci EEPROM Usterka zapisywania parametrów
- błędne działanie
- awaria podzespołów
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
24 Usterka liczników Wartości wyświetlane przez liczniki są nieprawidłowe  
25 Usterka układu monitorującego działanie mikroprocesora („watchdog") - błędna praca
- awaria podzespołów
Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu.
W razie ponownego jej wystąpienia, powiadom lokalnego dystrybutora.
29 Usterka na wejściu termistora Na wejściu termistora opcjonalnej karty wykryto wzrost temperatury silnika. Sprawdź chłodzenie oraz obciążenie silnika.
Sprawdź podłączenie termistora. (nie używane wejście termistorowe musi być zwarte!).
34 Błąd wewnętrznej magistrali komunikacyjnej Występujące w otoczeniu zakłócenia lub wadliwe działanie podzespołów. Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu.
W razie ponownego jej wystąpienia, powiadom lokalnego dystrybutora.
35 Usterka aplikacji Wybrana aplikacja nie funkcjonuje. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
39 Usunięto urządzenie Usunięto opcjonalną kartę. Usunięto napęd. Skasuj usterkę.
40 Nieznane urządzenie Nieznana opcjonalna karta lub napęd. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
41 Temperatura modułu IGBT Układ chroniący mostek inwertera IGBT wykrył zbyt wysoki prąd silnika. Sprawdź obciążenie. Sprawdź dobór silnika.
44 Zmieniono urządzenie Zmieniono opcjonalną kartę.
Opcjonalna karta ma ustawienia fabryczne.
Skasuj usterkę.
45 Dodano urządzenie Dodano opcjonalną kartę. Skasuj usterkę.
50 Prąd wejścia analogowego Iwe<4 mA (wybrany zakres od 4 do 20 mA) Prąd na wejściu analogowym jest niższy niż 4 mA:
- kabel sterujący jest przerwany lub poluzowany,
- uszkodzone jest źródło sygnału.
Sprawdź obwód pętli prądowej
51 Usterka zewnętrzna Usterka sygnalizowana na wejściu cyfrowym.
Wejście cyfrowe, zaprogramowane do sygnalizowania zewnętrznej usterki jest aktywne.
Sprawdź oprogramowanie wejścia oraz stan urządzenia, generującego sygnał usterki.
Sprawdź także okablowanie wejścia oraz urządzenia.
52 Błąd komunikacji z panelem sterowania Połączenie pomiędzy panelem sterującym a przemiennikiem częstotliwości zostało zerwane. Sprawdź połączenie panelu sterowania z przemiennikiem.
53 Błąd komunikacji magistrali Połączenie pomiędzy kartą magistrali a zewnętrznym sterownikiem zostało przerwane. Sprawdź parametry transmisji oraz instalację.
Jeśli jest prawidłowa, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
54 Usterka gniazda karty we/wy Wadliwe gniazdo lub opcjonalna karta. Sprawdź gniazdo oraz kartę.
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
55 Monitorowanie wartości rzeczywistej Wartość rzeczywista wzrosła powyżej lub spadła poniżej (w zależności od ustawienia parametru 2.7.22) monitorowanego limitu wartości rzeczywistej (parametr 2.7.23).  

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com